Små gårdar ger trängsel i parken

Ju mindre förskolegård desto mer behov av att ta med barnen till allmänna parker. Det framgår av den rapport som Landskapslaget tagit fram i samverkan med och på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholms Stad. Området man undersökt är norra Liljeholmen.
Förutom att gårdarna är små spelar även utformningen stor roll. Gårdarna kan vara oinspirerande, sakna utrustning och växtlighet, och inte utmana barnens motoriska behov.
Men när de små gårdarnas förskolegrupper går iväg till parken blir det konkurrens om de eftertraktade grönytorna. Det blir ”trångt” och ”fullt” då andra barngrupper är ute samtidigt.
Läs sammanställningen här!

Satsa på parkleken!

Kommunfullmäktige i Stockholm bör skaffa en stadsövergripande strategi för utveckling, utbyggnad och finansiering  av stadens parklekar. Det skriver Helena Friman och Tor Edsjö från BUMS i ett remissyttrande på en motion. BUMS föreslår att flera byggnadstyper för parklekar med olika karaktär tas fram t ex genom en tävling. Och att arbetet sker i nära samarbete med personal på marken.
Remissvar om parklekar

Parkleken i Stora Blecktornsparken

Stoppa utbyggnaden av Nybohovsskolan!

Det är inte godtagbart att samla över tusen barn på en liten svårtillgänglig yta omgiven av bullrande trafikleder. Det skriver Tor Edsjö för BUMS om utökning av Nybohovsskolan och förskolan Pyttsen i ett yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplanen i stadsdelen Liljeholmen.
Enda motivet till utvidgningen av denna skola och förskola är att staden inte anser sig kunna avstå annan mark för ändamålet. Detta trots att det inom Liljeholmsområdet finns tillgänglig mark som avses rymma ytterligare 12-15 000 nya invånare. Läs yttrandet här:
Stoppa utbyggnaden av Nybohovsskolan!

Bild: Arkitema Achitects


Boverket, det behövs tydliga krav på förskolegårdarnas storlek!

BUMS välkomnar Boverkets förslag om nya föreskrifter, men konstaterar att de fortfarande inte innehåller några ytkrav på gårdarna. Det är särskilt anmärkningsvärt när Boverkets analys av dagens situation i var och varannan mening tar upp just att gårdarna är för små och minskar i storlek. Vår erfarenhet innebär att föreskrifterna måste skärpas med tydliga krav på ytans storlek för att ge effekt, skriver Elisabeth Edsjö för BUMS i ett öppet brev till regeringen.

Smygande förändringar i förskolan – med oroande konsekvenser

Förutsättningarna för att bedriva en god förskoleverksamhet har undan för undan försämrats. Anställda och föräldrar har under många år protesterat mot att barngrupperna blivit allt större och personaltätheten minskat. Många, bland dem BUMS, har gång på gång påtalat riskerna för barns hälsa och välbefinnande med allt mindre förskolegårdar. Nu vill vi även lyfta fram problematiken med de allt större förskolorna och de krympande ytorna inomhus, skriver Clarissa Kugelberg i en debattartikel.

Barn har rätt till skolgård!

Friskolor saknar tvingande regler för utemiljöer. De får full skolpeng oberoende av om de har skolgård eller inte – och oberoende av dess kvalitet om den finns. Detta är bara ett av många skäl till att skolgårdarna i de nya stadsdelarna krymper allt mer, skriver Tor Edsjö i en artikel i Arkitektur, https://arkitektur.se/debatt/barn-har-ratt-till-skolgard/

Trånga och torftiga barnmiljöers konsekvenser för barns hälsa har kritiserats i flera år. Foto: Mostphotos

Låt solen fortsätta lysa på Trekanten!

Om planförslaget för Liljeholmens centrum genomförs innebär det en mycket stor försämring för barn och unga i Liljeholmen, Årstadal och Gröndal. Det skriver Tor Edsjö och Clarissa Kugelberg för BUMS i ett yttrande över förslag till detaljplan som kommer påverka grönytorna – och göra området skuggigt – invid Trekanten nedanför Liljeholmens centrum.
Läs deras yttrande till Stadsbyggnadskontoret här eller i nättidningen Bättre Stadsdel.

Nya komplex av höga hus planeras invid Trekanten.

Smygande förändringar i förskolan

Nya förskolor förläggs inte bara till trånga, mörka innegårdar (ex. Marievik) utan vi ser även att befintliga välfungerande förskolor får ge plats för nya stora förskolor utan att gårdens storlek utökas och att mindre förskolor läggs ner. Som Trekantens förskola i Liljeholmen – med två välfungerande avdelningar – som nu ska läggas ner.
Bums protesterar mot detta i en skrivelse till ledamöterna i Hägersten–Älvsjö stadsdelsförvaltning. Till skrivelsen har Clarissa Kugelberg i Bums bifogat en fördjupande bakgrund där hon även uppmärksammar Sisabs koncept för nybyggda förskolor – med upp till 144 barn i samma byggnad och avsevärt krympande yta per barn.