Får barnen plats i framtidens städer? En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering

Johnér Bildbyrå6867CA72-0979-4084-B71B-8AF8FDE46FA4-9788-000011A9A48A838C

Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.

Datum:20 mars 09:00 – 16:00
Plats:Auditoriet Moderna museet/ArkDes, Exercisplan 4, Stockholm
Arrangör:ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, Nätverket BUMS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (Stockholms läns landsting)

Våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll och de utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer.

Under de närmaste tio åren ska vi planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Vi står därmed inför ett vägval, där stadsplanering kan främja eller missgynna barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Antalet barn som växer upp i städer ökar i takt med urbaniseringen. När städer växer och förtätas ökar konkurrensen om marken och barns behov av ytor vägs mot andra och mer kortsiktiga intressen. Sverige var under 1900-talet internationellt känt för god stadsplanering med barnens behov i fokus. Men idag visar nationella studier att svenska skolgårdar krymper och barns självständiga rörelse är begränsad.

Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör de i andra länder? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

 

Är Stockholm en barnvänlig stad?

Under valrörelsen 2018 skickade Bums ut en enkät till de politiska partierna i Stockholm.
Vi ville förstås veta hur de såg på barnens utemiljö i en tid när stadskvarteren reser sig allt tätare. Svar inkom och nu har vi returnerat med ett brev till ledamöterna i exploaterings-, stadsbyggnads- och utbildningsnämnderna:
”Nu har ni möjlighet att fatta beslut som kan lyfta Stockholm, från att vara en av de sämsta kommunerna i Sverige när det gäller utemiljö för barn och unga, till en av de bästa!”

Läs brevet här!

Träffsäkert om barns utemiljö

29701012_O_1

Barns lek utomhus beskrivs på ett träffsäkert sätt i den nyligen utkomna Gropen med text och bild av Emma AdBåge, (Rabén & Sjögren). Boken, som blev Augustprisvinnare i november, berättar om ett stycke övergiven mark kring ett gammalt sandtag där allt är möjligt och fantasin får flöda fritt. Utmaningar och farligheter lockar, det går att göra fynd av olika slag och samarbete är nödvändigt för att klara alla projekt och konstruktioner.

Alla kan förstå varför skolgården ligger öde. Där finns bara det gamla vanliga. Men pedagogerna är oroliga. Barnen kan göra sig illa, de blir smutsiga, vad ska föräldrarna säga?

Gropen är en bok för alla: barn, vuxna och förskolepersonal. Den skulle kunna användas vid utbildning, föräldramöten och av alla inblandade i planeringen av barns utemiljö.

Vi i Bums ser den som en strålande illustration av det vi eftersträvar.

Elisabeth Edsjö