Smygande förändringar i förskolan – med oroande konsekvenser

Förutsättningarna för att bedriva en god förskoleverksamhet har undan för undan försämrats. Anställda och föräldrar har under många år protesterat mot att barngrupperna blivit allt större och personaltätheten minskat. Många, bland dem BUMS, har gång på gång påtalat riskerna för barns hälsa och välbefinnande med allt mindre förskolegårdar. Nu vill vi även lyfta fram problematiken med de allt större förskolorna och de krympande ytorna inomhus, skriver Clarissa Kugelberg i en debattartikel.

Barn har rätt till skolgård!

Friskolor saknar tvingande regler för utemiljöer. De får full skolpeng oberoende av om de har skolgård eller inte – och oberoende av dess kvalitet om den finns. Detta är bara ett av många skäl till att skolgårdarna i de nya stadsdelarna krymper allt mer, skriver Tor Edsjö i en artikel i Arkitektur, https://arkitektur.se/debatt/barn-har-ratt-till-skolgard/

Trånga och torftiga barnmiljöers konsekvenser för barns hälsa har kritiserats i flera år. Foto: Mostphotos

Låt solen fortsätta lysa på Trekanten!

Om planförslaget för Liljeholmens centrum genomförs innebär det en mycket stor försämring för barn och unga i Liljeholmen, Årstadal och Gröndal. Det skriver Tor Edsjö och Clarissa Kugelberg för BUMS i ett yttrande över förslag till detaljplan som kommer påverka grönytorna – och göra området skuggigt – invid Trekanten nedanför Liljeholmens centrum.
Läs deras yttrande till Stadsbyggnadskontoret här eller i nättidningen Bättre Stadsdel.

Nya komplex av höga hus planeras invid Trekanten.