Två medborgarförslag om utvidgning av förskolegårdar

Det finns förskolegårdar som kan utvidgas utan att andra intressen blir lidande. Det har föräldrarna i förskolan Rosteriet i Liljeholmen tagit fasta på i ett medborgarförslag. Stadsdelsförvaltningen skrev ett förslag till beslut i stadsdelsnämnden där de avvisade förslaget. De tycker att det skulle bli för dyrt och att det skulle ta parkmark från andra. BUMS har svarat på förvaltningens yttrande och framhåller i sitt bemötande bland annat att förvaltningen överdrivit kostnaderna. BUMS säger också att utvidgningen det i det här fallet inte minskar värdet av den omgivande parken, snarare ökar värdet. Stadsdelsnämnden i Hägersten Liljeholmen tar ställning vid sitt möte den 19 december.

Även föräldrarna i förskolan Björnlandet har gjort ett medborgarförslag om utvidgning av gården.

BUMS har hjälpt till att utforma förslagen. Vi hoppas att fler föräldrar tar initiativ av det här slaget, och vi hjälper gärna till.

Varning för Slakthusområdet!

toppbild-slakthusomradet-juni-2019-1560x648I maj framhöll Bums att den mycket höga tätheten i Slakthusområdet inte kommer att leda till en socialt hållbar stadsdel. I den skrivelse som vi 30 november skickat in till staden koncentrerar vi oss på utemiljön för förskolebarnen.
Av de tre förskolor som ska byggas i etapp 1 ligger en i de nedersta två våningarna i ett bostadshus med gård endast på taket till en idrottshall. En gård som dessutom delas med de boende. Den andra förskolan finns på två bottenvåningar i ett högt bostadshus och förskolegården på ca 1000 m2 tar i stort sett hela gården i anspråk, vilket bäddar för konflikter med de boende. Den tredje förskolan har en gård på ca 800 m2 ovanpå ett garage.
Då förskolegårdarna är så små och slitaget så stort kan ingen naturlig vegetation förekomma, endast plastgräs och gummimattor. Därmed har man uteslutit mycket som är viktigt i ett barns livsmiljö, som lövskugga heta dagar, kontakt med frisk grönska, gömställen och inte minst giftfria lekytor.
Skrivelsen maj 2019 finns här. Skrivelsen från 30 november är här. Kerstin Bodström, medlem i Bums, har också gett sina synpunkter på förslaget till detaljplan för Kylfacket i Slakthusområdet, läs det här. Och nedan hittar du Helena Frimans insändare i samma ämne till Dagens Nyheter.

dp-etapper-2018-10-30-01.jpg

Illustrationsplan 1_2500_sbk_med byggaktörer