Lästips

Lekotoper. En vägledning för naturlika gröna leklandskap.
Författare: Mimmi Beckman, Emma Simonsson, Elise Eriksson. Framtagen av Urbio och Örebro kommun, 2022.
Finns att hämta här!

Gör plats för barn och unga!
En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket Rapport 2015:8

Förskolebarnens utemiljöer och deras hälsa
red Socialmedicinsk tidskrift, 2013 årgång 90 häfte 4. Red docent och forskare Cecilia Boldemann, Karolinska Institutet. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1038/836

Lek äger rum: planering för barn och ungdomar
Anna Lenninger och Titti Olsson. Formas 2006

Plats för LEK – svenska lekplatser förr och nu
Red. Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Svensk byggtjänst 2016

Plats och lärande
Dokumentation från forskarseminariet. Red. Petter Åkerblom. Movium rapport 1:2004

Frigående barn
Sandra Dahlén, Leopard förlag, Stockholm 2021. (Boken innehåller bl a en 25 sidor lång förteckning över böcker, rapporter och artiklar om betydelsen av fri rörelse för barn. Kap 5. ”Varför ska barn röra på sig mycket?” är särskilt intressant.)

Meddelande från Boverket 2022: Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället – Boverket 2022.

Per Bolund om barn i samhällsplaneringen https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/barnperspektivet-blir-nytt-moment-i-samhallsplaneringen/fbclid=IwAR2XbxjAUTmuHAAAWzCMY0W37kvPrAz73m9Vvm1nHSar0t7O1pLlK0ou_to

Direktiv till kommittén för Främjande av ökad fysisk aktivitet. Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2020. https://www.regeringen.se/498074/contentassets/d70ae5c5ad0440f2b3fbd89a02150a6e/dir2020_40.pdf

Delrapport från kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
S 2020:06, ”All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet.” 15 februari 2022
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/kommitten-for-framjandet-av-okad-fysisk-aktivitet_H8B2S06#totop

Välfärdssamhällets vardagslandskap under press
Catharina Nolin, Bebyggelsehistorisk tidskrift 82/2022

Boston förbjuder konstgräs med anledning av de giftiga ej nedbrytbara gifter som det innehåller. Staden går samman med ett växande antal städer i USA som begränsar användningen av konstgräs med de farliga PFAS – komponenterna. https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/30/boston-bans-artificial-turf-toxic-forever-chemicals-pfas

Hur lera främjar ditt immunsystem. Barn älskar att smutsa ner sig. De dras till leriga vattenpussar, utan att ta hänsyn till skor eller kläder. Men att bli leriga kan ha en kraftfull positiv effekt på deras hälsa och välmående också. https://www.bbc.com/future/article/20220929-how-outdoor-play-boosts-kids-immune-systems

Malmö har aktualiserat sin utmärkta vägledning för friytor vide skolor och förskolor https://malmo.miljobarometern.se/content/docs/Friytor%20vid%20f%C3%B6rskolor%20och%20skolor%20rev%2020211216.pdf

Ideskiss lekotoper Ormesta
Beställare: Örebro kommun Konsult: Urbio Örebro kommun tillsammans med landskapsarkitektkontoret Urbio har utarbetat en katalog med lekmiljöer som bygger på naturmaterial, planteringar, vatten, sand, buskage, gömslen, täta planteringar av ungträd. https://www.orebro.se/download/18.56fc80391773f590b46145e6/1612424863442/Ormesta%20Lekotoper.pdf